نکته ای درباره فرهنگ مشارکت مردم

مشارکت مردم یکی از موضوعات مهم در دیدگاه های عدالت محیطی است. طبق این دیدگاه، حق مشارکت مردم در همه ی سطوح تصمیم گیری، برنامه ریزی، ارزیابی نیازها و عملی ساختن طرح ها مطرح است (نه فقط در یک مرحله). بر این اساس، در انتخابات شوراهای اسلامی به عنوان یک نماد مشارکت مردم، مشارکت آنان  نبایستی فقط به مرحله ی انتخاب ختم شود. بلکه مهم تر از آن استمرار این مشارکت در در مراحل بعدی است. یعنی نظارت بر عملکرد، تصمیمات و برنامه ریزی های شوراهای اسلامی ، ارزیابی نیازهای شهر و انتقال آن به شورا، مطالبه و درخواست از شورا جهت تداوم تعامل با مردم و مانند آنها تا رسیدن به سرانجام و هدف نهایی که بهبود زندگی مردم در محیط شهر است.

/ 0 نظر / 29 بازدید