به زودی در این صفحه نظرسنجی ها و فرم هایی جهت استفاده از نظرات همشهریان عزیز در مورد مسائل مختلف شهر بندرترکمن راه اندازی خواهد شد...

دخالت جناح بندی ها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفه ای در این وظیفه مهم زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازدو آن را کم سود و گاه زیان بخش می سازد. "رهبر معظم انقلاب"
  :: رحمت الله